przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy KOBIELE WIELKIE    
Urząd
menu Dane podstawowe 
menu Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
menu Godziny urzędowania 
menu Organizacja urzędu 
menu Struktura organizacyjna 
menu PPWOW 
menu Sołectwa 
Organy
menu Wójt Gminy 
menu Zastępca Wójta Gminy 
menu Sekretarz 
menu Skarbnik 
menu Rada Gminy 
menu Komisje Rady 
menu Komórki organizacyjne 
menu Urząd Stanu Cywilnego 
menu Samodzielne stanowiska 
Prawo Lokalne
menu Statut 
menu Regulamin 
menu Budżet 
menu Uchwały 
menu Podatki i opłaty lokalne 
menu Informacje Urzędu 
menu Strategia rozwoju 
menu Protokoły 
menu Zagospodarowanie przestrzenne 
menu Gospodarka komunalna 
menu Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej 
menu Nabór kandydatów na ławników 
menu Organizacje pozarządowe 
Nabór Pracowników
menu Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników 
menu Ogłoszenie o naborze pracowników 
menu Lista kandydatów na pracowników 
menu Ogłoszenie wyników naboru 
Zamówienia Publiczne
menu Ogłoszenia Przetargów 
Wybory
menu Wybory samorządowe 2006 
menu Wybory prezydenckie 2010 
menu Wybory samorządowe 2010 
menu Izb Rolniczych 
menu Wybory do Sejmu i Senatu 2011 
Załatwianie Spraw
menu Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
menu Obwieszczenie 
menu Wykaz miejsc bezpłatnego umieszczania ogłoszeń urzędowych 
Inne
menu Jednostki organizacyjne 
menu Jednostki pomocnicze 
menu Stowarzyszenia i związki członkowskie 
menu Spółki prawa handlowego 
menu Oferty inwestycyjne 
menu Powszechny Spis Rolny 2010  
menu Narodowy Spis Powszechny 2011 
menu Rejestry i ewidencje 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Statystyka odwiedzin
Statystyki Odwiedzin
 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 443634
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 67835
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   67835
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza   1639
 Godziny urzędowania   2631
 Organizacja urzędu   2968
 Struktura organizacyjna   3890
 PPWOW   1871
  O PPWOW   570
  Podręcznik realizacji PIS   515
  Plan Działania Gminy Kobiele Wielkie   545
  Zaproszenie do sładania ofert   3362
 Sołectwa   1098
Organy
 Wójt Gminy   8373
  CV   1422
  Kompetencje   776
  Kontakt   971
  Dyżury   604
  Zarządzenia   1002
  Decyzje i inne akty administracyjne   667
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2696
  Stanowiska   791
  Wystąpienia publiczne   589
 Zastępca Wójta Gminy   2368
 Sekretarz   3694
 Skarbnik   3637
 Rada Gminy   3652
  Przewodniczący Rady   1522
  Skład Rady   1895
  Regulamin   571
  Kompetencje   603
  Rezolucje   528
  Sesje   730
   Kalendarium   353
   Planowane - harmonogram roczny   345
   Podsumowanie sesji   371
   Najbliższa sesja   564
  Uchwały Rady Gminy   1207
   Rok 2002   185
   Rok 2003   196
   Rok 2004   174
   Rok 2005   207
   Rok 2006   327
   Rok 2007   1242
   Rok 2008   3659
   Rok 2009   4260
   Rok 2010   2644
   Rok 2011   2069
   Rok 2012   1515
   Rok 2013   1614
   Rok 2014   74
  Dyżury radnych   802
  Spotkania radnych z mieszkańcami   692
  Komunikaty i oświadczenia radnych   4265
  Kluby radnych   684
  Kontakt z radnymi   852
 Komisje Rady   1788
  Komisja Budżetu, Finansów i Planowania   624
   Przedmiot działania   218
   Skład osobowy   509
   Plan pracy i sprawozdania   293
   Posiedzenia komisji   249
   Uchwały komisji   252
   Protokoły z posiedzeń (archiwalne)   282
  Komisja Rewizyjna   562
   Przedmiot działania   186
   Skład osobowy   412
   Plan pracy i sprawozdania   190
   Posiedzenia komisji   208
   Uchwały komisji   206
   Protokoły z posiedzeń   189
  Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu   577
   Przedmot działania   193
   Skład komisji   437
   Plan pracy i sprawozdania   211
   Posiedzenia komisji   209
   Uchwały komisji   219
   Protokoły z posiedzeń   209
  Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Gminnych   629
   Przedmiot działania   238
   Skład osobowy   458
   Plan pracy i sprawozdania   248
   Posiedzenia komisji   243
   Uchwały komisji   255
   Protokoły z posiedzeń   256
 Komórki organizacyjne   3197
  Wydziały Urzędu   1632
   Wydział Organizacyjny   570
   Wydział Finansowo-Budżetowy   517
   Wydział Gospodarki Komunalnej   626
   Wydział Spraw Obywatelskich   506
   Wydział Prawny   294
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   336
   Wydział Urbanistyki i Architektury   431
   Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa   555
   Wydział Ekologii i Zdrowia   323
   Wydział Inwestycji i Remontów   463
   Wydział Lokalowy   245
   Wydział Rozwoju Gminy i Miasta   373
   Wydział Edukacji   577
   Straż Miejska   268
  Referaty Urzędu   1066
   Referat Księgowości   383
   Referat Podatków   295
   Referat Finansowo-Budżetowy   343
   Referat Drogownictwa   364
   Referat Informatyki   377
   Referat Geodezji i Rolnictwa   463
 Urząd Stanu Cywilnego   2352
 Samodzielne stanowiska   2719
  Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej   1060
  Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   987
Prawo Lokalne
 Statut   1495
 Regulamin   1359
  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kobiele Wielkie   933
 Budżet   2435
  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej   1229
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu   3498
  Uchwały okołobudżetowe   920
  Podstawowe informacje o budżecie   866
   Rok 2002   260
   Rok 2003   394
  Realizacja planowanych dochodów   849
  Realizacja planowanych wydatków   958
  Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu   726
  Fundusze Gminy   878
  Dotacje z budżetu   810
 Uchwały   2614
  Rok 2008   723
   I kwartał   339
   II kwartał   281
   III kwartał   337
   IV kwartał   726
  Rok 2007   551
   I kwartał   272
   II kwartał   277
   III kwartał   251
   IV kwartał   461
  Rok 2006   442
   I kwartał   211
   II kwartał   232
   III kwartał   218
   IV kwartał   274
  Rok 2005   532
   IV Kwartał   699
   III Kwartał   284
   II Kwartał   468
   I Kwartał   955
  Rok 2004   638
   IV Kwartał   208
   III Kwartał   197
   II Kwartał   205
   I Kwartał   224
  Rok 2003   708
  Rok 2002   1823
  Rok 2001   510
 Podatki i opłaty lokalne   1883
  Podatek od nieruchomości   920
   Podmiot opodatkowania   399
   Przedmiot opodatkowania   282
   Termin powstania obowiązku podatkowego   317
   Termin płatności   428
   Stawki podatku   855
  Podatek od środków transportowych   700
  Podatek rolny   840
  Podatek leśny   630
  Podatek od posiadania psów   570
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   539
  Opłata targowa   571
  Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy   574
  Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej   538
  Pomoc publiczna   266
 Informacje Urzędu   2499
  Zarządzenia Wójta   817
   Rok 2002   242
   Rok 2003   281
  Decyzje i inne akty administracyjne   750
   Rok 2003   239
   Rok 2002   215
  Obwieszczenia i zawiadomienia   1135
   Rok 2003   223
   Rok 2002   212
   Rok 2004   218
   Rok 2005   202
   Rok 2006   333
   Rok 2007   300
   Rok 2008   272
   Rok 2009   453
  Przetargi na nieruchomości   547
   Rok 2010   1739
   Rok 2011   606
   Rok 2014   21
 Strategia rozwoju   1544
 Protokoły   1381
 Zagospodarowanie przestrzenne   2064
 Gospodarka komunalna   2098
 Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej   5978
 Nabór kandydatów na ławników   3144
 Organizacje pozarządowe   1467
Nabór Pracowników
 Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników   842
 Ogłoszenie o naborze pracowników   10830
 Lista kandydatów na pracowników   3259
 Ogłoszenie wyników naboru   3220
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   19467
  Rok 2014   237
  Rok 2013   5266
  Rok 2012   9570
  Rok 2011   6370
  Rok 2010   12740
  Rok 2009   7728
  Rok 2008   12191
  Rok 2007   11607
  Rok 2006   6739
  Rok 2005   1875
  Rok 2004   4962
  Rok 2003   968
Wybory
 Wybory samorządowe 2006   1135
  Gminna Komisja Wyborcza   587
   Skład Gminnej Komisji Wyborczej   484
   Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej   623
   Obwieszczenia   429
 Wybory prezydenckie 2010   727
 Wybory samorządowe 2010   1610
  Gminna Komisja Wyborcza   406
 Izb Rolniczych   413
 Wybory do Sejmu i Senatu 2011   466
Załatwianie Spraw
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   1357
  Małżeństwa, narodziny, zgony   493
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   247
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   227
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   191
   Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   225
   Sporządzenie aktu urodzenia   240
   Sporządzenie aktu zgonu   227
  Dowody osobiste   495
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   244
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   240
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   217
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   242
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   233
  Meldunki   446
   Zameldowanie na pobyt stały   246
   Zameldowanie na pobyt czasowy   215
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   228
   Wymeldowanie z pobytu stałego   253
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   228
  Mieszkania   445
   Przyznanie dodatku mieszkaniowego   219
   Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę   212
   Przyznanie mieszkania komunalnego   213
   Przyznanie mieszkania komunalnego   204
   Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę   222
  Nieruchomości   446
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   221
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   202
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   197
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   213
   Podział nieruchomości   225
   Rozgraniczenie nieruchomości   213
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania   205
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania   205
  Działalność gospodarcza   477
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   308
   Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej   242
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   258
  Zezwolenia i decyzje   486
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych   214
   Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów   227
   Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej   191
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   225
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży   197
   Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej   196
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   298
  Zaświadczenia   525
   Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego   209
   Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   192
   Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego   215
   Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych   223
   Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych   211
   Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej   245
Wybory do Parlamentu Europejskiego
 Obwieszczenie   2366
 Wykaz miejsc bezpłatnego umieszczania ogłoszeń urzędowych   1914
Inne
 Jednostki organizacyjne   3235
  Gminny Ośrodek Kultury   1149
   Kontakt   966
   Kierownictwo   583
   Statut   325
   Regulamin   307
   Struktura organizacyjna   344
   Ewidencje i rejestry   305
   Majątek   283
   Dokumentacje kontroli   263
   Budżet i inwestycje   300
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   304
   Procedury   327
  Ośrodek Pomocy Społecznej   1044
   Kontakt   917
   Kierownictwo   556
   Statut   328
   Regulamin   300
   Struktura organizacyjna   333
   Ewidencje i rejestry   269
   Majątek   246
   Dokumentacje kontroli   279
   Budżet i inwestycje   276
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   322
   Procedury   311
  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   925
   Kontakt   679
   Kierownictwo   525
   Statut   309
   Regulamin   276
   Struktura organizacyjna   307
   Ewidencje i rejestry   274
   Majątek   289
   Dokumentacje kontroli   278
   Budżet i inwestycje   289
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   320
   Procedury   266
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   743
   Kontakt   361
   Kierownictwo   289
   Statut   217
   Regulamin   205
   Struktura organizacyjna   218
   Ewidencje i rejestry   203
   Majątek   212
   Dokumentacje kontroli   219
   Budżet i inwestycje   226
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   221
   Procedury   197
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich   908
  Publiczne Gimnazjum w Kobielach Wielkich   520
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Orzechowie   530
 Jednostki pomocnicze   1491
  Sołectwa   694
   Statut Sołectw   532
  Dzielnice   610
  Osiedla   466
 Stowarzyszenia i związki członkowskie   1190
 Spółki prawa handlowego   1169
 Oferty inwestycyjne   1475
  Infrastruktura   676
   Stan zaopatrzenia w wodę   313
   Stan elektryfikacji   277
   Stan telefonizacji   278
   Stan gospodarki komunalnej   330
   Drogi   368
  Oferty   1650
 Powszechny Spis Rolny 2010    724
 Narodowy Spis Powszechny 2011   876
 Rejestry i ewidencje   1339
  Rejestr skarg i wniosków   513
  Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw   529
 Informacje nieudostępnione   1503
 Redakcja Biuletynu   1698


wersja do druku wersja do druku