przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Gminy KOBIELE WIELKIE    
Urząd
menu Dane podstawowe 
menu Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
menu Godziny urzędowania 
menu Organizacja urzędu 
menu Struktura organizacyjna 
menu PPWOW 
menu Sołectwa 
Organy
menu Wójt Gminy 
menu Zastępca Wójta Gminy 
menu Sekretarz 
menu Skarbnik 
menu Rada Gminy 
menu Komisje Rady 
menu Komórki organizacyjne 
menu Urząd Stanu Cywilnego 
menu Samodzielne stanowiska 
Prawo Lokalne
menu Statut 
menu Regulamin 
menu Budżet 
menu Uchwały 
menu Podatki i opłaty lokalne 
menu Informacje Urzędu 
menu Strategia rozwoju 
menu Protokoły 
menu Zagospodarowanie przestrzenne 
menu Gospodarka komunalna 
menu Oświadczenia majątkowe Kadry Kierowniczej 
menu Nabór kandydatów na ławników 
menu Organizacje pozarządowe 
Nabór Pracowników
menu Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników 
menu Ogłoszenie o naborze pracowników 
menu Lista kandydatów na pracowników 
menu Ogłoszenie wyników naboru 
Zamówienia Publiczne
menu Ogłoszenia Przetargów 
Wybory
menu Wybory samorządowe 2006 
menu Wybory prezydenckie 2010 
menu Wybory samorządowe 2010 
menu Izb Rolniczych 
menu Wybory do Sejmu i Senatu 2011 
Załatwianie Spraw
menu Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Wybory do Parlamentu Europejskiego
menu Obwieszczenie 
menu Wykaz miejsc bezpłatnego umieszczania ogłoszeń urzędowych 
Inne
menu Jednostki organizacyjne 
menu Jednostki pomocnicze 
menu Stowarzyszenia i związki członkowskie 
menu Spółki prawa handlowego 
menu Oferty inwestycyjne 
menu Powszechny Spis Rolny 2010  
menu Narodowy Spis Powszechny 2011 
menu Rejestry i ewidencje 
menu Informacje nieudostępnione 
menu Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Instrukcja obsługi
Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP
Informacje podstawowe:
Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz.1198. Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Dz. U. Rok 2007 Nr 10 poz. 68, określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z tym Podmiotowa Strona BIP zawiera:

 1. Logo - znak graficzny Biuletynu,
 2. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. Menu przedmiotowe,
 5. Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
 6. Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 7. Moduł wyszukujący.
 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - "ustawa", mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

 • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - "rozporządzenie", mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Rok 2007 Nr 10 poz. 68)

 • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez "Podmiot" zobowiązany do tego ustawą.

 • "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w lewej górnej części niniejszej strony.

 • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

 • W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

 • W lewej części ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.

 • W prawej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

 • Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

 • Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl

 • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.


Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

 • "Redakcja Biuletynu" - zawiera dane określające tożsamość osoby lub osób, które obsługują Biuletyn Informacji Publicznej - zgodnie z par. 15 ust. 2 rozporządzenia są to wyznaczeni pracownicy Podmiotu.

 • "www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz Podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

 • "www.[nazwa domeny podmiotu]" - link zamieszczony w prawej górnej lub w dolnej części niniejszej strony - pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu (wyłącznie w przypadku posiadania przez Podmiot w/w serwisu).

 • "Zarządzanie Biuletynem" - link zamieszczony w "stopce" (dolna część) strony - otwierający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do modułu administracyjnego strony podmiotowej BIP, umożliwiającego dokonywanie przez "Redaktora Biuletynu" niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. Obsługa modułu administracyjnego prowadzona jest w oknie przeglądarki internetowej w trybie bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem protokołów szyfrujących - SSL.

 • "Pomoc" - link zamieszczony w "stopce" strony - otwierający dostęp do formularza pomocy dla "Redaktora Biuletynu" oraz do instrukcji korzystania z konta wirtualnego udostępnianego przez firmę "Akcess-Net".  


wersja do druku wersja do druku